Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków – kupujemy działkę

Pojęcia zamieszczone w tytule często pojawiają się przy tematach dotyczących sprzedaży wszelkiego rodzaju działek, domów a także mieszkań.

Dokumenty wyżej wspomniane, czyli wyrys i wypis, potrzebne są m.in. do aktu notarialnego przenoszącego własność, dokonania wpisu w KW, otrzymania kredytu hipotecznego czy podzielenia lub scalenia nieruchomości.

Wypis i wyrys potrzebne są także w celu uzyskania kredytu. Stanowią wtedy podstawę do prawidłowego wykonania operatu szacunkowego.

Wypis i wyrys określają funkcje nieruchomości, a także jej położenie oraz właściciela.

Kto wnioskuje o wydanie wypisu i wyrysu?

Dokumenty może uzyskać właściciel nieruchomości, jej zarządca albo osoba lub przedsiębiorstwo, które uzasadnią swój prawny interes w otrzymaniu takich dokumentów. Dla urzędów nie jest wystarczającym powodem prawnym nasza chęć zakupu, więc przede wszystkim powinniśmy poprosić właściciela o złożenie wniosku, lub o pełnomocnictwa, abyśmy sami taki wniosek mogli złożyć.

Wzór wniosku

Wzór wniosku możemy znaleźć na rożnych stronach internetowych (patrz: Źródła), ewentualnie możemy udać się po taki wniosek do odpowiedniej gminy czy starostwa powiatowego i spokojnie sobie wypełnić w domu.

Aby wnioskować o wypis i wyrys musimy przede wszystkim znać numer ewidencyjny działki.

Znajdziemy go w księdze wieczystej (KW) danej nieruchomości albo w notarialnej umowie sprzedaży.

Jeśli nie dysponujemy ani nr KW, ani umową notarialną, wówczas numer działki możemy uzyskać w wydziale geodezji starostwa powiatowego .

Wniosek można złożyć osobiście w starostwie powiatowym lub urzędzie gminy, wysłać pocztą lub wystąpić o niego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy tym ostatnim sposobie musimy mieć możliwość podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Informacje z ewidencji gruntów i budynków

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych. A zatem są one ważniejsze niż zapisy w KW.

Jeśli dane z ewidencji gruntów i budynków nie zgadzają się z tymi, które są zapisane w KW, to pod uwagę bierze się te pierwsze. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie i uzyskanie tych dokumentów oraz porównanie ich z KW, przed decyzją o zakupie działki czy domu.

W kwestii prawa własności ważniejsze są zaś informacje z KW.

W tym miejscu na marginesie chcę jeszcze wspomnieć , iż do zakupu czy sprzedaży działki, potrzebne nam jest jeszcze zaświadczenie o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzania Lasu (UPUL).

Wypis i wyrys możemy uzyskać w formie pełnej lub uproszczonej. Pamiętajmy jednak, że wersja uproszczona nie będzie u notariusza honorowana, gdyby miała związek z wpisem do KW. Na wersji pełnej mamy w ramce tekst :”Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

Wypis to zestawienie wszystkich informacji w formie tabel.

Wyrys to informacje graficzne przekazane nam w formie mapy.

Oba wyżej wspomniane dokumenty, stanowią oficjalny wydruk z państwowego rejestru, (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) zawierający odpowiednie klauzule i podpisany przez upoważnionego do tego pracownika.

Pamiętajmy także o tym, że baza ewidencji gruntów i budynków nie zawiera informacji o budynkach, których budowa nie wiąże się z koniecznością uzyskiwania pozwolenia czy zgłoszenia. Wszelkie samowole budowlane też w wypisie czy wyrysie z rejestru gruntów nie będą ujęte.

Ogólnie wypis i wyrys zawierają informacje dotyczące gruntów – ich położenie, granice, powierzchnie, rodzaje użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych.

Mapy ewidencyjne zawierają podstawowe informacje związane z działką, ale nie zawierają informacji o jej uzbrojeniu i ukształtowaniu.

Czas oczekiwania i cena dokumentów

Czas oczekiwania na wypis i wyrys z rejestru gruntów nie powinien trwać dłużej niż 7 dni. W niektórych starostwach możemy go otrzymać nawet „od ręki”.

Organ wydający wypis i wyrys z rejestru gruntów zawsze informuje, ile czasu potrzebuje na przygotowanie tego typu dokumentów.

Koszt uzyskania wypisu i wyrysu to 140,00 zł dla wersji elektronicznej i 150,00 zł dla wersji papierowej.

Jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek to, o ile znajdują się one w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów.

Dokumenty, o których mowa w artykule, zwyczajowo ważne są trzy miesiące (banki np. przez taki czas honoruj wypisy i wyrysy) o ile wcześniej nie wystąpiły żadne zmiany.

Aby podjąć decyzję o zakupie działki, wszystkie niezbędne informacje o niej można uzyskać z wypisu z ewidencji gruntów i budynków. To samo dotyczy zresztą budynków czy lokali.

Źródła:

– Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. Poz. 1322).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *