Podział działki rolnej

Czy warto podzielić dużą działkę rolną?

Jeśli nie wykorzystujemy całego areału, warto pomyśleć nad podziałem takiej działki, celem uzyskania odrębnej własności, z nadanym nowym numerem ewidencyjnym.

Jeśli wydzielimy jedną czy kilka działek, to możemy później z zyskiem je wydzierżawić lub sprzedać.

Warto również sprawdzić MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Może się okazać, że nasze grunty zostały przeznaczone pod zabudowę. Warto wtedy pomyśleć nad podziałem, aby zyska finansowo przy sprzedaży.

Podział działki jest także korzystny, gdy potrzebujemy zabezpieczenia pod kredyt. Jeśli nie chcemy kredytu zabezpieczać całą powierzchnią działki, warto dowiedzieć się, jaka jej część będzie stanowić odpowiednie dla banku zabezpieczenie i tak podzielić swoją działkę rolną.

Podział działki zawsze musi zostać przeprowadzony zgodnie z MPZP, jeśli taki jest uchwalony i oczywiście zgodnie z prawem.

Jak podzielić działkę rolną?

Zgodnie Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR), działka rolna nie powinna być mniejsza niż 0,3 ha.

Aby podzielić swoją działkę rolną musimy najpierw złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tryb administracyjny).

Do wniosku zobowiązani jesteśmy dołączyć dokument potwierdzający nasz tytuł prawny do nieruchomości, wstępny projekt podziału działki oraz określenie granic nieruchomości, protokół sporządzony przez geodetę, oświadczenie o wpisie w KW (księdze wieczystej), mapę katastralną oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków, dowód opłaty skarbowej i ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy.

W przypadku nieruchomości rolnej położonej na obszarze objętym obowiązującym MPZP przedmiotem opiniowania jest zgodność wstępnego projektu podziału, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po złożeniu wniosku oceniana jest jego strona merytoryczna. W przypadku jakichkolwiek braków jesteśmy wzywani do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Wójt , burmistrz czy prezydent miasta mają termin 30 dni na zaopiniowanie naszego wniosku.

Po pozytywnym zaopiniowaniu otrzymujemy decyzję, dzięki której można dokonać zmian wpisów w KW.

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej mamy 14 dni na złożenie odwołania. Składa się je do organu, który wydał decyzję.

Podział działki trwa na ogół od 3 do 6 miesięcy. W dużej mierze zależy to od dobrej współpracy z geodetą i urzędem.

Koszty podziału działki

Podział działki nie należy do najdroższych opłat związanych z nieruchomościami, lecz przy wyodrębnianiu kilku działek, może już stanowić duże obciążenie dla budżetu domowego. Jeśli chcemy wydzielić jedną działkę, to musimy się liczyć z kosztami rzędu do ok. 4000,00 zł (płatne geodecie). Gdy z naszej działki chcemy wydzielić kilka mniejszych działek, musimy doliczyć dodatkowo ok. 400,00 – 700,00 zł za każdą kolejną działkę. Wynagrodzenie geodety jest uzależnione od województwa i miasta, położonego najbliżej naszej działki. Najdrożej zapłacimy na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Do kosztu opłaconego geodety musimy doliczyć jeszcze koszty urzędowo-administracyjne w granicach 500,00-600,00 zł (są one ujednolicone na całym obszarze kraju).

Kiedy można podzielić działkę?

Podział działki rolnej, w rezultacie którego powstanie działka gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha jest możliwy, jeżeli działka ma zostać przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oraz zostanie przeprowadzona regulacja granic między działkami powstałymi w wyniku podziału.
Przeniesienie praw do podzielonych działek musi nastąpić do 6 miesięcy od momentu uprawomocnienia decyzji o podziale.

Teren mniejszy niż 0,3 ha można wydzielić bez wyżej opisanych warunków, jeśli przeznaczony zostanie na drogę wewnętrzną, umożliwiającą dojazd do pozostałych działek.

Jeżeli w wyniku podziału chcemy otrzymać działki mniejsze niż 0,3ha, to w MPZP działka musi być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe lub musimy posiadać decyzję o warunkach zabudowy.

Podział administracyjny i geodezyjny

Podział nieruchomości, na działki większe niż 0,3 ha jest podziałem geodezyjnym lub in. ewidencyjnym, natomiast podział nieruchomości na działki mniejsze niż 0,3 ha, to podział administracyjny opisany w punkcie „Jak podzielić działkę rolną” (Ustawa o gospodarce nieruchomościami, art. 93 ust. 2a).

Wydzielone działki o powierzchni większej niż 0,3 ha nie muszą posiadać dostępu do drogi publicznej, mogą mieć także dowolny kształt.

Jeśli po podziale działki będą wykorzystywane na cele rolne i leśne, nie muszą spełniać dodatkowych wymogów. W tym przypadku jest dozwolony podział działki rolnej bez dostępu do drogi publicznej. Przy takich podziałach nie wymaga się decyzji administracyjnej.

Przy działkach większych niż 0,3 ha składa się wniosek do geodety, który kompletuje dokumenty i następnie przekazuje je do uwierzytelnienia, tak jak w przypadku trybu administracyjnego. Na podstawie uwierzytelnionych dokumentów stosowne zmiany wprowadzane są w Państwowej Ewidencji Gruntów.

Akceptacja operatu geodety przez właściwe organy stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Po dokonaniu zmian w Państwowej Ewidencji Gruntów należy zwrócić się o wydanie aktualnego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, z naniesioną już nową działką.

Ostatnim krokiem (w obydwu trybach) jest złożenie w sądzie wniosku o wprowadzenie zmian: w w trybie administracyjnym w KW, w trybie geodezyjnym ujawnienie w KW podziału działki.

Od tego momentu wydzielona nieruchomość będzie mieć swój odrębny numer działki na mapie.

Starałam się przybliżyć czynności, jakie należy wykonać, aby podzielić swoją dużą działkę rolną na mniejsze.

Warto również sprawdzić w katastrze nieruchomości posiadaną działkę, gdyż często składa się ona z kilku działek ewidencyjnych.

Gdyby któraś z nich miała dostęp do drogi publicznej, zadanie mielibyście ułatwione.

Podział działki rolnej nie jest procesem trudnym i długotrwałym, warto więc już dziś zastanowić się nad dokonaniem podziału, który być może ułatwi nam życie w przyszłości.

W przypadku podziału działek stosuje się przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a także ustalenia MPZP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *