Odlesienie działki – poszczególne etapy

Jeśli już jesteś szczęśliwym posiadaczem działki leśnej, to z tego artykułu dowiesz się, jak przeprowadzić jej odlesienie w miarę szybko i sprawnie.

Natomiast jeśli zastanawiasz się nad kupnem działki leśnej, celem jej odlesienia, to warto abyś poznał cały ten proces i zdecydował, czy taka opcja będzie dla Ciebie korzystna.

Budowa na gruncie leśnym

Wybudowanie domu na działce leśnej jest w naszym kraju zabronione prawem. Ale oczywiście, jak od każdej zasady, tak i tu obowiązują pewne wyjątki.

Pierwszeństwo ma tutaj prawo lokalne czyli MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) lub w przypadku jego braku WZ (warunki zabudowy).

Drugim źródłem informacji o możliwościach inwestycyjnych na działce leśnej jest EGiB (ewidencja gruntów i budynków) in. kataster.

Jeśli nasza działka jest oznaczona symbolem Ls, to znaczy, że jesteśmy właścicielami działki leśnej. Prawdopodobne jest, iż w MPZP działka nie będzie przeznaczona pod zabudowę, gdyż grunty leśne podlegają ochronie, zgodnie z ustawą (Dz.U.2022.0.2409) i wtedy nie mamy szans na zabudowę budynkiem mieszkalnym.

Może się jednak zdarzyć tak, że działka posiada grunt leśny, ale jest położona poza leśnym kompleksem. Wtedy istnieje szansa na zmianę MPZP i uchwalenie dla naszej działki możliwości zabudowy jednorodzinnej.

Jeśli kupiliśmy kiedyś działkę niezadrzewioną i wydawało nam się, że spokojnie będziemy kiedyś na niej mogli wybudować wymarzony dom, to może się okazać, że żyliśmy cały czas w błędnym przekonaniu. Nawet jeśli na naszej działce nie ma ani jednego drzewa, to o jej klasyfikacji decyduje zapis w katastrze i MPZP.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie leśnym, należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia terenu, którego jesteśmy właścicielem, w MPZP. Jest to bardzo długa procedura, kosztowna i żmudna, gdyż zaktualizowanie planu jest możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku, natomiast praktyka pokazuje, iż może trwać nawet od 2 do 5 lat.

Jeżeli już będzie opracowany nowy plan,dopuszczający na naszym gruncie Ls możliwość zabudowy, możemy zgłosić swoją budowę lub wystąpić o wydanie na nią pozwolenia.

Procedura odlesienia gruntów

Po pierwsze musimy sprawdzić przeznaczenie działki w MPZP lub gdy nie jest on uchwalony, uzyska decyzję o warunkach zabudowy.

Najlepiej byłoby, gdyby działka miała status działki leśnej, z możliwością zabudowy.

Natomiast jeżeli MPZP nie przewiduje zabudowy na naszej działce Ls, można do gminy złożyć wniosek o wydanie zmiany warunków zabudowy.

Wydanie takiej decyzji jest możliwe, gdy:

– co najmniej jedna sąsiadująca działka jest zabudowana

– teren jest uzbrojony albo istnieje taka możliwość

– teren ma dostęp do drogi publicznej

Gmina będzie mogła podjąć taką decyzję dopiero po uzyskaniu zgody marszałka województwa, a ten podejmuje decyzję po konsultacjach z izbą rolniczą.

Na pozytywną opinię możemy liczyć wyłącznie wtedy, gdy zmiana statusu działki, nie będzie miała negatywnego wpływu na gospodarkę leśną.

Po drugie, musimy wystąpić do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o zgodę na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Dobrze byłoby mieć opinię o stanie zadrzewienia, a także udowodnić, że zmiana statusu działki nie wpłynie negatywnie na gospodarkę leśną. Warto także dołączyć dokumentację zaświadczającą, że nasz grunt leśny nie pełni żadnej funkcji w gospodarce leśnej.

Po trzecie, po uzyskaniu zgody dyrekcji regionalnej Lasów Państwowych musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o odlesieniu.

Wniosek o wydanie decyzji o odlesieniu

Wniosek taki powinien zawierać:

– nr ewidencyjny działki
– powierzchnię w m² lub ha
– adres działki
– powierzchnię do wyłączenia trwałego z produkcji leśnej w m² lub ha

Do wniosku musimy dołączyć:
– tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny)
– wypis z rejestru gruntów (oryginał lub poświadczona kserokopia)
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (oryginał lub poświadczona kserokopia)
– plan zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji
– opis taksacyjny lasu (potwierdzony przez służby Lasów Państwowych lub starostę)
– ewentualnie pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę skarbową
W przypadku posiadania dość dużej działki leśnej, warto przed składaniem jakichkolwiek wniosków podzielić działkę na mniejsze części i występować o odlesienie tej części, która posiada najmniej leśnej roślinności. Zwiększy to nasze szanse na uzyskanie możliwości odlesienia.

Opłaty związane z odlesieniem działki

Wysokość opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej reguluje wspominana wyżej Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wysokość należności jest uzależniona od wielkości wyłączanego gruntu.

Do 500 m² działki, wyłączymy ją z produkcji leśnej za darmo.

Jeżeli natomiast na budowę domu występowaliśmy o odlesienie więcej niż 500 m², to musimy liczyć się z dodatkową opłatą za tzw. przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Suma opłat za odlesienie składa się z należności głównej (ustala ją rzeczoznawca na podstawie powierzchni, typu lasu i średniej ceny sprzedaży 1 m³ drewna) oraz opłaty rocznej, stanowiącej 10% należności głównej, pomnożonej przez aktualną cenę sprzedaży 1 m³ drewna.

Jeśli mamy grunt trwale wyłączony z produkcji leśnej, to opłatę roczną będziemy uiszczać przez 10 lat.

W tym miejscu chciałabym uczulić Was, że jeśli występujemy o odlesienie do 500 m² działki, to na tej powierzchni musimy zmieścić dom, chodniki, dojazdy, przyłącza mediów i ogrodzenie.

Warto zatem dokładnie sobie wyliczyć czy te m² bez dodatkowych opłat na wszystko nam wystarczą. Wbrew pozorom jest to dość mała powierzchnia.

Pamiętajmy także o opłacie planistycznej. Jeśli składaliśmy wniosek o zmianę MPZP i zmieniono ten plan z korzyścią dla nas, to gmina wystąpi o zapłatę do 30 % różnicy wartości nieruchomości, na skutek zmiany lub uchwalenia planu miejscowego (działka nasza oczywiście po zmianie zyska na wartości).
Do wszystkich wymienionych kosztów należy jeszcze doliczyć opłaty za wydawanie poszczególnych zaświadczeń, a także wynagrodzenie geodety, architekta czy rzeczoznawcy.

Wydanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem jej zgłoszenia.

Gdyby stało się tak, że przeszliśmy całą procedurę odlesienia działki i zakończyło się to dla nas niepowodzeniem, to zostaje nam jeszcze art 13 ust. 2 Ustawy o lasach (Dz.U.2022.672).

Musielibyśmy szczegółowo wyjaśnić i uzasadnić naszą (jako właściciela lasu) szczególną potrzebą zmiany lasu na użytek rolny. Ustawa jednak nie precyzuje, co jest tą szczególną potrzebą. Wiele zależy od naszej inwencji.

Jeśli jesteśmy posiadaczami działki w całości oznaczonej jako las i MPZP nie przewiduje możliwości jej zabudowy, odlesienie i przekształcenie w działkę budowlaną będzie graniczyło niemal z cudem.

Najpierw sprawdźmy w ewidencji gruntów i budynków oraz MPZP status działki, a dopiero później decydujmy się na jej kupno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *