Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to jest i do czego nam potrzebny?

Dziś kilka ważnych informacji dla wszystkich, którzy mają zamiar stać się posiadaczami gruntu lub już są właścicielami działki, choć nie tylko dla nich.

Myślę, że warto wiedzieć więcej o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) niż tylko to, że istnieje coś takiego i jest potrzebne jako dokument dla notariusza przy zakupie czy sprzedaży działki.

Jeżeli kupujemy działkę, na której zamierzamy wybudować dom i dana gmina uchwaliła MPZP, to procedury i formalności związane z budową będą dużo krótsze i łatwiejsze, niż gdyby planu zagospodarowania nie było.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)?

Mówiąc najprościej, MPZP to dokument, akt prawa miejscowego, określający przeznaczenie terenów danej gminy.

Sporządzaniem projektów planów zajmują się urzędnicy gminni i architekci urbaniści. Gotowy już projekt jest udostępniany mieszkańcom danej gminy do wglądu przez 21 dni. W tym czasie każda osoba, która ma jakieś zastrzeżenia czy uwagi do projektu, może je zgłaszać i składać w gminie, w formie pisemnej. Dopiero później projekt planu jest poddawany głosowaniu.

Plany są przyjmowane w formie uchwały rady miasta lub gminy i składają się z części opisowej oraz graficznej w postaci map, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Następnie uchwalony projekt planu przedstawia się wojewodzie. Jeśli nie stwierdzi on żadnych nieprawidłowości, miejscowy plan jest publikowany w dzienniku urzędowym województwa.

Na podstawie MPZP można określić zabudowę i przeznaczenie interesującego nas terenu.

MPZP pozwala uzyskać pozwolenie na budowę (jeśli interesujący nas teren, jest pod budowę przeznaczony). Jeśli już kupiliśmy działkę, i nie jest ona budowlana, możemy w gminie bezpłatnie złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gdy gmina nie ma uchwalonego MPZP, a chcemy budować się na naszej działce, możemy wnieść wniosek do gminy o uchwalenie MPZP. Usługi o zmiane i uchwalenie planu są bezpłatne. Należy jednak liczyć się z tym, że na dokument będziemy czekać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

MPZP nie ma terminu ważności. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta mają obowiązek na bieżąco analizować zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Jeśli okaże się, że zapisy planu tracą aktualność, przystępuje się do opracowania nowego projektu planu. Najczęściej raz na kilka lat.

Czego dowiemy się z MPZP?

Aby dokładnie zapoznać się z MPZP powinniśmy zacząć od jednoczesnego czytania mapy i części opisowej. Załącznik w formie mapy przedstawia graficznie treści z części opisowej, najczęściej w skali 1:1000. Legenda (bardzo dokładna) pozwoli nam zapoznać się z przeznaczeniem danego terenu. W części opisowej są zazwyczaj wytłumaczone skróty stosowane na mapach.

Warto przed czytaniem mapy zapoznać się przede wszystkim ze znaczeniem skrótów literowych.
Najczęściej używane to np.: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ZP – zieleń urządzona czyli park, KD-G – droga publiczna główna.

Z MPZP dowiemy się czy działka jest budowlana, czy też ma inne przeznaczenie, np. rolne. Jeśli działka jest budowlana, to z pozyskamy informację, jak duża część działki może zostać zabudowana, co możemy na tej działce wybudować (bliźniak, szeregowiec czy dom jednorodzinny, jaką wysokość może mieć budynek, jaki dach, jak rozwiązać dostarczanie mediów (np. wodociąg czy studnia, jaki opał itp.).

Dowiemy się także co będzie mogło znajdować się w pobliżu naszej działki, gdzie będzie musiał być usytuowany dojazd do wznoszonego przez nas budynku, ile linii zabudowy będzie na interesującym nas terenie, gdzie są ulice, drogi główne i lokalne, w jaki sposób jest możliwe dzielenie terenu na działki budowlane i jeszcze wiele innych informacji.

Część opisowa MPZP to tekst uchwały, składający się zazwyczaj z kilkudziesięciu stron, ale są tam bardzo ważne informacje.

Na pierwszych stronach zazwyczaj znajduje się słownik pojedz i wytłumaczenie skrótów użytych w części graficznej, dalej znajdziemy ogólne ustalenia dla całego obszaru objętego planem oraz dla konkretnych kategorii przeznaczenia terenu.

Zapoznając się z treścią dokumentu, znajdziemy opisaną naszą działkę. Będą tu zawarte w formie opisowej informacje, których wyjaśnienie i uzupełnienie znajdziemy w części graficznej.

Tekst zawiera również szczegóły, które nie znalazły się na rysunku, np. informacje o rodzaju pokrycia i kącie nachylenia dachu, wskaźniku zabudowy czy zasadach podziału nieruchomości.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aby uzyskać wypis z terenu, gdzie położona jest nasza działka, należy złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu w urzędzie miasta lub gminy.

Nie ma urzędowych wzorów takich wniosków, sporządzamy go samodzielnie, pamiętając, aby zamieścić w nim informacje dotyczące naszych danych oraz adresu i danych ewidencyjnych działki, takich jak obręb, arkusz oraz numer. Poza tym musimy dołączyć mapę sytuacyjną z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek (można ją kupić w wydziale geodezji urzędu).

Do wniosku jesteśmy zobowiązani dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (do 5 stron 30,00 zł, powyżej 5 stron 50,00 zł).

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Czas oczekiwania na wnioskowany dokument wynosi do 30 dni. Wypisy można odebrać osobiście lub są wysyłane pocztą na wskazany przez nas adres.

Jeżeli jesteś czy będziesz zainteresowany kupnem działki, to lepiej znaleźć ją na terenie posiadającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dowiemy się wtedy z niego wielu informacji na temat interesującej nas działki, ale także będziemy wiedzieć, co znajduje się w jej pobliżu, np. działki oznaczone jako przemysłowe, usługowe lub jako rezerwy komunikacyjne (np. poszerzenie aktualnie istniejącej ulicy), co może skutkować w przyszłości dla nas uciążliwością , hałasem, zajęciem części interesującego nas tego terenu.

Poza tym warto mieć na uwadze, że nie każdy projekt domu, który sobie wymarzymy, będziemy mogli zrealizować na naszej działce.

Warto przed zakupem dokładnie przestudiować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, żeby później nic nie było dla nas nieprzyjemnym zaskoczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *